Retour beleid

Richtlijnen voor het herroepingsrecht

Tenzij de overeenkomst is uitgesloten van het herroepingsrecht, heeft de koper het recht om de aankoop van het product te herroepen volgens de herroeping wet.

De koper moet de verkoper op de hoogte stellen van het gebruik van het herroepingsrecht binnen 14 dagen vanaf het begin van de termijn. In de termijn zijn alle kalenderdagen inbegrepen. Als de termijn eindigt op een zaterdag, een feestdag of een wettelijke feestdag, wordt de termijn verlengd tot de eerstvolgende werkdag.

De herroepingstermijn wordt geacht te zijn nageleefd als de kennisgeving voor het verstrijken van de termijn is verzonden. De koper draagt de bewijslast dat het herroepingsrecht is uitgeoefend, en daarom moet de kennisgeving schriftelijk worden gedaan (via een herroepingsformulier, e-mail of brief).

De herroepingstermijn begint te lopen:
Bij de aankoop van individuele producten begint de herroepingstermijn de dag na ontvangst van het product (en).

Als een abonnement wordt verkocht, of als de overeenkomst regelmatige levering van identieke producten omvat, begint de termijn de dag na ontvangst van de eerste zending.

Bij aankopen die bestaan uit meerdere leveringen begint de herroepingstermijn de dag na ontvangst van de laatste levering.

De herroepingstermijn wordt met 12 maanden verlengd na afloop van de oorspronkelijke termijn als de verkoper de koper niet voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst informeert over het bestaan van het herroepingsrecht en het gestandaardiseerde herroepingsformulier. Hetzelfde geldt als er geen informatie is verstrekt over de voorwaarden, termijnen en procedures voor het uitoefenen van het herroepingsrecht. Als de verkoper de informatie verstrekt tijdens deze 12 maanden, vervalt de herroepingstermijn echter 14 dagen na de dag waarop de koper de informatie heeft ontvangen.

Bij gebruik van het herroepingsrecht moet het product zonder onnodige vertraging en uiterlijk 14 dagen na de melding van het gebruik van het herroepingsrecht aan de verkoper worden geretourneerd. De koper draagt de rechtstreekse kosten van het retourneren van het product, tenzij anders is overeengekomen of de verkoper heeft nagelaten de koper te informeren over de retourkosten. De verkoper rekent €25 voor het verwerken van een retour, dit is inclusief administratie kosten.

De koper kan het product op een behoorlijke manier proberen of testen om de aard, kenmerken en werking van het product vast te stellen, zonder dat het herroepingsrecht vervalt. Als het uitproberen of testen van het product verder gaat dan wat redelijk en noodzakelijk is, kan de koper aansprakelijk worden gesteld voor eventuele waardevermindering van het product.

De verkoper is verplicht om de koopprijs aan de koper terug te betalen zonder onnodige vertraging, en uiterlijk 14 dagen nadat de verkoper kennis heeft genomen van de beslissing van de koper om het herroepingsrecht uit te oefenen. De verkoper heeft het recht om de betaling op te schorten totdat hij de goederen van de koper heeft ontvangen, of totdat de koper bewijs heeft geleverd dat de goederen zijn teruggestuurd.

Spelfabriek benadrukt dat de koper de rechtstreekse kosten draagt van het retourneren van het product.